ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst met
  Wolboerderij Blij Bezuiden. Hierna te noemen “Wolboerderij”, en een Wederpartij waarop Wolboerderij deze
  voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
  uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wolboerderij waarvoor
  derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk
  van de hand gewezen.
 4. Indien Wolboerderij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
  bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wolboerderij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
  andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Door een bestelling te plaatsen accepteer je al deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Wolboerderij heeft het recht een bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te
  verbinden.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Wolboerderij zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
  aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
  aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Wolboerderij kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
  kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van
  overheidswege. Eventuele verzend- en administratiekosten, worden apart vermeld.

Artikel 3. Betaling, leveringstermijn en prijsverhoging

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wolboerderij aan te
  geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Wolboerderij aangegeven.
 2. Wolboerderij levert alleen zaken als deze op een van de volgende manieren betaald worden:
  • Vooraf door overmaking op rekeningnummer. De gegevens hiervoor worden via e-mail verstrekt.
  • Contante betaling bij afhalen.
  • Na ontvangst van de betaling, waarbij er ook rekening gehouden dient te worden met de levertijd die voor
   het desbetreffende zaken geldt, worden de zaken verzonden.
 3. Wolboerderij doet haar best om de zaken na betaling zo snel mogelijk in perfecte staat te leveren.
  Wederpartij krijgt bij bestelling bericht over de te verwachten levertijd. Levertijden zijn niet vaststaand,
  gelden alleen als indicatie.
 4. De prijzen op de site en in de winkel zijn definitieve verkoopprijzen, vermeld in euro’s, tenzij er sprake is
  van foutieve weergave. In dat geval heeft Wolboerderij het recht om de prijzen van de foutief geprijsde
  artikelen aan te passen op de website en in de winkel, alvorens er sprake is van verkoop. Alle prijzen zijn
  inclusief BTW en exclusief verzendkosten, en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 4. Annulering en retouren.

 1. Wolboerderij accepteert een annulering op welke tijd dan ook voorafgaand aan verzending.
  Dit geldt voor ieder te leveren product dat aangeboden wordt behalve de goederen die in opdracht worden
  besteld en/of gemonteerd, hiervoor worden gemaakte kosten in rekening gebracht.
  Zodra de goederen zijn verzonden en onderweg zijn, kan Wolboerderij een annulering niet meer accepteren.
 2. Indien Wederpartij niet tevreden is met de geleverde goederen bestaat de mogelijkheid dit product IN
  OVERLEG binnen 8 dagen te retourneren. De zaken die worden teruggezonden dienen aan de volgende
  voorwaarden te voldoen. A.Het product moet ongebruikt, geurloos, vlekvrij en onbeschadigd zijn. B.Het
  product moet waar dat van toepassing is in de originele verpakking zitten. C.De adressering moet juist
  vermeld zijn.
 3. Wederpartij is verantwoordelijk voor de zorg van de goederen in zijn bezit. Wederpartij dient in acht te
  nemen dat retourzending van de goederen voor eigen rekening en risico is. Wolboerderij raadt Wederpartij
  daarom aan om, in geval van retourzending, een verzendbewijs te vragen. Ook een aanvullende dekking ter
  verzekering wordt geadviseerd. Wolboerderij behoudt het recht retourzendingen te weigeren of om slechts
  een gedeelte van het betaalde bedrag te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel al is
  gebruikt, dat het beschadigd is of als het niet in originele verpakking is retourgezonden.
 4. De verzendkosten zijn voor rekening van de Wederpartij deze worden op de retourbetaling in mindering
  gebracht. Alle terugbetalingen zullen binnen 14 dagen na akkoord voor terugbetaling plaatsvinden. Dit
  akkoord kan slechts tot stand komen wanneer de zaken geretourneerd zijn en voldoen aan in dit artikel
  genoemde voorwaarden.

Artikel 5. Overmacht

 1. Wolboerderij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij
  daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
  krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
  Wolboerderij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wolboerderij niet in staat is zijn verplichtingen na te
  komen. Wolboerderij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
  nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wolboerderij zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Wolboerderij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
  opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6. Garanties, onderzoek en reclames

 1. Wolboerderij garandeert dat je koopt wat er op de foto’s en in de omschrijvingen staat. De kleuren op de
  foto’s kunnen echter afwijken van de realiteit.
 2. De door Wolboerderij te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
  moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland
  zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
  gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het
  gebruik daarvan geschikt is voor aldaar en of ze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit
  de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door
  Wolboerderij verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie
  beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
  verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
  onderhoud daaraan, door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming
  van Wolboerderij, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben
  getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te
  worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij
  komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
  omstandigheden waar Wolboerderij geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden
  (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
  zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit
  en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen
  die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na
  ontdekking schriftelijk aan Wolboerderij te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
  omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Wolboerderij in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij
  dient Wolboerderij in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op
  herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van
  het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Wolboerderij de
  gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
  redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij,
  ter keuze van Wolboerderij, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding
  daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen
  zaak aan Wolboerderij te retourneren en de eigendom daarover aan Wolboerderij te verschaffen, tenzij
  Wolboerderij anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
  daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Wolboerderij daardoor gevallen, integraal voor
  rekening van de Wederpartij.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien Wolboerderij aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
  bepaling is geregeld.
 2. Wolboerderij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wolboerderij is uitgegaan
  van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Wolboerderij is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
   vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wolboerderij aan de
   overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wolboerderij toegerekend kunnen
   worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij
   aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
   algemene voorwaarden.
 5. Wolboerderij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van
  consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2
  BW.
 6. De aansprakelijkheid van Wolboerderij is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar
  in voorkomend geval.

Artikel 8. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment
  waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
 2. Wolboerderij is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging in de post (Wederpartij kan het product
  extra verzekerd laten opsturen om het risico te beperken).

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Wolboerderij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet
  en andere intellectuele wet- en regelgeving. Wolboerderij heeft het recht de door de uitvoering van een
  overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij
  geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wolboerderij partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
  toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven
  of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het
  Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
  een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk, opgenomen op deze website en gedeponeerd op 11-07-07
  bij de Kamer van Koophandel in Terneuzen (dossiernummer 22057579). Van toepassing is steeds de laatst
  gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking
  met Wolboerderij. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
  daarvan.
Scroll naar boven